Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Görevleri:

 • İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Birim performans programını hazırlamak,
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 • Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,
 • Dönem bütçe raporlarını hazırlamak,
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması,
 • Yatırım uygulama raporu hazırlamak,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların kayıtlarını tutmak,
 • İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, bütçe gelir ve alacaklarının takip işlemlerini yürütmek,
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek,
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Eski Site