Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

  Görevleri:

  • Mali istatistikleri ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,
  • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
  • Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek,
  • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
  • Mali işlemlerin muhasebesini tutmak,
  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,
  • Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yapmak,
  • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
  • Yetkili muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatta öngörülen zamanlarda denetlemek veya yetkili muhasebe mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,
  • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
  Eski Site