Görevlerimiz

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür;
  • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir;
  • Bütçe ve performans Şube Müdürlüğü önderliğinde, ayrıntılı finansman programını hazırlar ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar;
  • Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Şube Müdürlüğü bünyesinde, bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlar;
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi gelirlerinin tahakkukunu gerçekleştirip gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini ve muhasebe hizmetlerini yürütür;
  • Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü önderliğinde harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlar.
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mülkiyetinde ve kullanımında olan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler, yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar;
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütür ve sonuçlandırır;
  • Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütür;

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

Eski Site