Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

 • Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
 • Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

  Bütçe ve performans Şube Müdürlüğü biriminin görevleri şunlardır:

  1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak;
  2. Bütçeyi hazırlamak;
  3. Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak;
  4. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak;
  5. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek;
  6. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek;
  7. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak;
  8. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak;
  9. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek;
  10. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak;
  11. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak;
  12. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak;
  Eski Site