Görevleri

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü biriminin görevleri şunlardır:

  1. İş kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak;
  2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak;
  3. Ön mali kontrol görevini yürütmek;
  4. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak;
  5. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak;

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönerge için Tıklayınız... 

Eski Site