İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Görevleri: 

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  • İdarenin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını koordine etmek.
  • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
  • Ön mali kontrolü yapılan işlemler hakkında görüş yazısı düzenlemek ve ilgili birime göndermek.
  • Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
  • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • Başkanlık Web sayfasının dinamikliğini sağlamak.
  • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönerge için Tıklayınız... 

Eski Site